Cookies paziņojuma teksts rakstāms LV nodē. Sīkdatņu politika
 

Ziedot
Par mums

Projekta “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” informatīvais ziņojums

Projekta “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” informatīvais ziņojums

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” (turpmāk tekstā – SOS BCA) 2013. gadā uzsāka projektu “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2012.EEZ/DAP/MAC/201. Projekts tika īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu. 
Mērķis – sniegt ieguldījumu atbalsta sistēmas veidošanai jauniešiem, kuri ir ārpusģimenes   aprūpē un uzsāk patstāvīgu dzīvi. Mērķa sasniegšanai tiek  stiprināta Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas institucionālā un cilvēkresursu kapacitāte demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, izveidots jaunu sadarbības tīkls nacionālā līmenī, nodrošinātas apmācības un informācija par 2014. gadā izstrādāto pārvaldības un līdzdalības modeli pašvaldībās.

Galvenās projekta aktivitātes 4. ceturksnī (2015.gada oktobris, novembris, decembris):

Šajā laika posmā projekta ietvaros ir izveidoti divi bukleti jauniešiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai – buklets „Zini savas tiesības“ un buklets „Sociālās garantijas pēc ārpusģimenes aprūpes“. Bukleti ir piejami vietnē Informatīvie materiāli

Gada nogalē atkārtoti tika veikta bukletu druka, lai tos izplatītu jauniešu mājās un bērnu namos Latvijā.
2015. gada 12. novembrī Eiropas Savienības mājā tika organizēts seminārs “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” ar mērķi dalīties projekta rezultātos par jauniešu situāciju ārpusģimenes aprūpē un uzsākot patstāvīgu dzīvi, kā arī par svarīgākajiem aspektiem sociālo pakalpojumu ieviešanā un plānošanā pašvaldībās. Semināru atklāja Latvijas SOS BCA direktore Ilze Paleja, Latvijas SOS BCA programmu attīstības vadītāja Linda Zīverte semināra dalībniekus iepazīstināja ar projekta rezultātiem un galvenajām atziņām, Norvēģijas SOS Bērnu Ciematu vadītāja Ann Grete Aasheim dalījās ar Norvēģijas pieredzi jauniešu pārejai uz patstāvīgu dzīvi. Savukārt Latvijas mentoru programmas vadītāja Jana Priedniece iepazīstināja dalībniekus ar mentoru darbu ar jauniešiem. No SOS BCA ģimenes aprūpes speciālistes Daces Beināres apmeklētāji uzzināja par efektīvākajām psiho-sociālajām metodēm darbā ar jauniešiem, kā arī ar Norvēģijā gūtajām atziņām. Pasākuma noslēguma daļā Līga Bērziņa, eksperte jauniešu aprūpes jautājumos, stāstīja par projekta ietvaros dibinātā Jauniešu  drošumspējas tīkla darbību, kā arī ārvalstu praksi šādu tīklu izveidē.
2015. gada novembrī un decembrī notikušas piecas tikšanās jauniešu mājās Rīgā, Liepājā, Elejā, Jelgavā un Koknesē, kur piedalījās dažāda vecuma jaunieši – jaunieši, kuriem jau šogad jādodas prom, kā arī jaunieši, kuri vēl ilgstoši atradīsies aprūpē. Pasākuma mērķis bija stiprināt jauniešu drošumspēju uzsākot patstāvīgu dzīvi, kā arī informēt par iespēju pašiem piedalīties savas situācijas uzlabošanā, iesaistoties Jauniešu drošumspējas tīklā. 
Katru tikšanās reizi vidēji apmeklēja ap 8-12 jauniešiem, kur trīs jaunieši, kuri uzsākuši patstāvīgu dzīvi dalījās pieredzē, katru tikšanos vadīja divi jaunieši-moderatori. Pasākums tika veidots ar nosacījumu, ka aktivitātē piedalās tikai jaunieši. 
Pasākuma moderators Artūrs …“sākotnēji kā svarīgas pēc mūsu un jauniešu domām tika izvirzītas tādas tēmas kā mājoklis, veselība, sadzīve, sociālie kontakti. Visas šīs tēmas arī tika apspriestas, taču ar mainīgiem panākumiem un iesaistes līmeni – ja jaunieši atzīmēja, ka, piemēram, teorētiski viņiem jau vairākkārt stāstīts kā maksāt rēķinus, tad tikmēr tas, ka, dzīvokļu izīrētājiem var vienkārši pajautāt kā tad tos skaitītājus lasīt nāca kā pārsteigums. Kopumā jaunieši izrādīja interesi tieši par praktisku iemaņu apgūšanu, kas bija kaut kas, ko kaut arī nevarējām īstenot šajā aktivitāte, varējām vismaz ļoti dzīvi aprakstīt …”.
Jauniešu drošumspējas tīkls gada nogalē organizēja divas tikšanās – 1. oktobrī un 11. decembrī, kuru laikā tika apspriests paveiktais un pārrunātas idejas tālākajam darbam. 
Projekta noslēguma pasākums notika 2015. gada 17. decembrī LR Labklājības ministrijā, kurā Projektā iesaistītie eskperti  L. Zīverte, L. Bērziņa iepazīstināja Labklājības ministrijas un Rīgas pašvaldības pārstāvjus ar projekta rezultātiem un galvenajiem secinājumiem, mentoru programmas vadītāja Jana Priedniece iepazīstināja dalībniekus ar mentoru darbu ar jauniešiem, savukārt projekta moderatori Artūrs Pokšāns un Ako Kārlis Cekulis dalījās iespaidos un gūtajās atziņās no jauniešu vadītām diskusijām piecās jauniešu mājās. 
Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” 2016. gadā turpinās sniegt atbalstu jauniešiem patstāvīgu dzīvi uzsākot - Jauniešu drošumspējas tīkls turpinās iesākto darbu pie normatīvo aktu izvērtēšanas, tiks uzturēta un pilveidota mājas lapa www.patstavigadzive.lv, kā arī organizēti jauniešu atbalsta pasākumu.


Projekts tika īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.