Cookies paziņojuma teksts rakstāms LV nodē. Sīkdatņu politika
 

Ziedot
Par mums

Projekta “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” atskaite par paveikto 2015. gada 1. ceturksnī.

Projekta “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” atskaite par paveikto 2015. gada 1. ceturksnī.

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” (turpmāk tekstā - asociācija) 2013. gadā uzsāka projektu “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2012.EEZ/DAP/MAC/201. Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu. 
Mērķis ir stiprināt Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, izveidojot jaunu sadarbības tīklu nacionālā līmenī, nodrošinot apmācības un informāciju par 2014. gadā izstrādāto pārvaldības un līdzdalības modeli pašvaldībās.


Galvenās aktivitātes 2015. gadā: nevalstisko organizāciju pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana un jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanas veicināšana - jauna sadarbības tīkla izveide nacionālā līmenī, jaunu biedru piesaiste, tikšanās ar pašvaldību politiķiem un speciālistiem, apmācību semināra organizēšana, papildus finansējuma piesaiste, informācijas un publicitātes pasākumu par projekta īstenošanu nodrošināšana, projekta vadība.


2015. gada 27. martā pēc ilga un saspringta sagatavošanās darba notika Jauniešu drošumspējas tīkla alianses dibināšanas sanāksme. Pagaidām savu vēlmi darboties aliansē un palīdzēt risināt jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās galvenās problēmas un vajadzības ar Nodomu protokola parakstīšanu apliecinājuši 11 dalībieki no NVO, ārpusģimenes aprūpes iestādēm, tajā darbosies arī paši jaunieši ar ārpusģimenes aprūpes pieredzi.


Alianses galvenais mērķis ir jauniešu ar ārpusģimenes aprūpes pieredzi un organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, apvienošana ar mērķi nodrošināt jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes interešu aizstāvību un publiskās pārvaldes darbības uzraudzību un līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos ārpusģimenes aprūpes jomā. Lai īstenotu savu mērķi, alianse plāno strādāt ar šādiem uzdevumiem:

bērnu un jauniešu ar ārpusģimenes aprūpes pieredzi galveno problēmu un vajadzību apzināšana aprūpes laikā un pēc tās beigšanās un šo vajadzību risināšanas veicināšana;

jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanas veicināšana, kas sevī ietver šādus faktorus: pozitīvas indivīda īpašības (apmierinātība ar dzīvi, uzņēmība, pašcieņa, veselība, ticība, piederības apziņa), pozitīvas tuvākās attiecības, ekonomiskā drošība, spēja pozitīvi iesaistīties sabiedriskos tīklojumos, sadarbība un uzticēšanās valsts institūcijām un starptautiskām organizācijām;

valsts un pašvaldību speciālistu izpratnes par aktivitātēm, kuras jāīsteno jauniešu drošumspējas attīstīšanai, veicināšana un nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana lēmumu pieņemšanas procesos.

Viens no pirmajiem Jauniešu drošumspējas tīkla alianses uzdevumiem ir apzināt svarīgākās jauniešu problēmas un vajadzības, ar kādām tie saskaras, tuvojoties laikam uzsākt patstāvīgu dzīvi un tūlīt pēc aprūpes beigšanās, kad jaunietis reāli izjūt patstāvīgās dzīves pozitīvās un ne tik pozitīvās iezīmes. Jaunieši 6 mēnešus pirms pilngadības sasniegšanas tiek iepazīstināti ar valsts piešķirtajām sociālajām garantijām, bet sanāksmes laikā noskaidrojās, ka tas notiek tik sarežģītā veidā, ka daudzi no viņiem tās neizprot. Līdz ar to alianse ir apņēmusies izstrādāt izdales materiālu, kas vienkāršā un saprotamā veidā gan izskaidrotu sociālās garantijas, gan sniegtu citu svarīgu informāciju, kas nepieciešama dzīvojot patstāvīgi.


Alianse turpina paplašināties un aicina iesaistīties jebkuru, kam ir interese atbalstīt jauniešus grūtajā ceļā uz patstāvību, iesaistoties alianses darbā, kā arī sniedzot reālu atbalstu jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. 

Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.